Skelani, lokalitet Zadružni dom – Arheološka istraživanja 2015

Na lokalitetu Zadružni dom u Skelanima nastavljena su arheološka istraživanja planirana za 2015. godinu. Iskopavanja su započeta 24. avgusta i trajaće mesec dana u jugoistočnom delu lokaliteta.

Ovogodišnjim iskopavanjima planirano je da se završi istraživanje prostorije K započeto prethodno godine, u kojoj su konstantovani ostaci mozaika, koje će doprineti jasnijem sagledavanju funkcije ove prostorije kao i čitavog antičkog objekta. Takođe, nakon otkrivanja mozaika biće dovršena njihova konzervacija i prezentacija javnosti. Sa jugoistočne strane antičke građevine, u delu gde su 2008. godine vršena iskopavanja manjeg obima kontrolnim rovovima kada je otkriven deo zida starije antičke građevine, orijentisan sa devijacijom u pravcu istoka u odnosu na mlađu rimsku vilu sa mozaicima, planirano je istraživanje sedam kvadrata (5h5m), u okviru kvadratne mreže postavljene 2012. godine.

Cilj ovogodišnjih istraživanja je definisanje gabarita ove starije građevine, tako da će i sa jugozapadne strane od vile sa mozaicima biti otvorena četiri kvadrata (5h5m), da bi se utvrdilo eventualno pružanje ove građevine na delu lokaliteta ka zapadu.