Urbanistički aspekt aktiviranja arheološkog lokaliteta u Skelanima

Arheološka otkrića na lokalitetu Skelani u Opštini Srebrenica iz septembra 2008. godine animirali su stručnu i naučnu javnost, kao i institucije Republike Srpske na čelu sa Ministarstvom prosvjete i kulture da, shodno značaju otkrića za ukupnu kulturnu baštinu na teritoriji Republike Srpske i BiH, pristupe sagledavanju svih potrebnih aktivnosti kako bi lokalitet u što skorijem periodu bio dostupan javnosti.

Prostorna dimenzija lokaliteta, koji već sada ima karakter kompleksa sastavljenog iz većeg broja građevina, među kojima su prepoznata i monumentalna zdanja, ideja o savremenom pristupu konzervaciji i restauraciji koji podrazumijeva aktivan vid prezentacije kulturnog  naslijeđa kroz njegovu savremenu interpretaciju i simulaciju,  te potreba za obezbjeđenjem pratećih sadržaja na užem i širem lokalitetu, ukazuju da bi  program aktiviranja nalazišta u Skelanima trebalo posmatrati i sa urbanističkog aspekta.

Ključne riječi: program uređenja, urbanistička regulativa, zakonski okvir.

Mr. Brankica Milojević, dip. inž. arh. iz Banja Luke